Hradištko

Historie Hradištka se začala psát již v mladší době kamenné, nicméně první významná kapitola v historii obce byla napsána až ve 13. století, kdy bylo na ostrohu zvaném Sekanka vybudováno tržní městečko, které se nacházelo v těsné blízkosti benediktinského kláštera sv. Jana Křtitele na Ostrově. Existence uvedeného městečka však neměla dlouhého trvání (i když stopy po něm jsou patrné dodnes), protože kolem roku 1278 bylo městečko vypáleno a její obyvatelé se usadili na místě dnešního centra obce.

První písemná zmínka o osadě Hradiště (Hradysscze) se objevila v roce 1310 v bule papeže Klimenta V., kde je osada zmíněna v soupisce majetku ostrovského kláštera. Majitelé panství se v průběhu staletí střídali. Mezníkem se stal až rok 1636, kdy Hradištko zakoupil pro řád premonstrátů se sídlem na Strahově tehdejší opat Kryšpín Fuk, který se zapsal do historie celého středního Povltaví, neboť se zasloužil o splavnění Vltavy. V 18. století byl v Hradištku postaven barokní zámeček, který zde stojí v téměř nezměněné podobě dodnes. 


Obec Hradištko vznikla zhruba v dnešním vymezení v roce 1848 se zavedením obecního zřízení. V roce 1875 byla v obci zřízena škola a v roce 1907 byl založen sbor dobrovolných hasičů Hradištko.  Podle pamětní knihy se vznik tohoto sboru datuje na 20. ledna 1907, kdy byla svolána v hostinci Václava Bernarda v Hradištku ustanovující schůze o zřízení dobrovolného sboru hasičů pro katastr obce Hradištko. Prvním předsedou byl zvolen Dr. Isidor Zahradník, místopředsedou Antonín Dolejší a zapisovatelem učitel Václav Dudek. Celkový počet ustanovujících členů byl 24 a 29 přispívajících. 

Sbor dobrovolných hasičů byl povolen výnosem c.k. místodržitelstvím pro království České ze dne 30. ledna 1907, číslo 21 972. Na návrh starosty byly zakoupeny prví stříkačky a to jedna velká do Hradištka (1.990 Korun) a dvě malé – do Pikovic (850 Korun) a do Brunšova (670 Korun). Dne 28. září 1907 se konalo za hojné účasti občanstva svěcení stříkaček. Slavnost pokračovala odpoledne veselicí, koncertem a večer taneční zábavou. Počátkem roku 1921 ze Sboru dobrovolných hasičů Hradištko odešli pikovičtí členové a založili si vlastní Sbor dobrovolných hasičů Pikovice. V roce 1941 byla zakoupena od fy. Smekal za obnos 42.700 Korun první motorová stříkačka. V roce 1942 muselo hasičstvo ponechat vše ve stávajícím stavu a bylo vystěhováno německými nacisty. Lidé však odcházeli s nadějí, že se vrátí do svých domovů a hasiči ke svému sboru, k čemuž došlo v roce 1945.

Během 2. světové války bylo území obce Hradištko prohlášeno vojenským výcvikovým prostorem SS, byl zde zřízen tábor pro válečné zajatce, z nichž někteří byli na konci války popraveni a mají památník při silnici na Třebsín.

V roce 2007 byla stará, již nevyhovující hasičská zbrojnice v Hradištku nahrazena novou, modernější zbrojnicí.


Spolupráce s hasiči z Essenu

SDH Hradištko udržuje již mnoho let přátelské vztahy s dobrovolnými hasiči z belgického Essenu. Vzájemná spolupráce byla navázána v roce 1997 (při příležitosti 90. výročí od založení SDH Hradištko). Od té doby se oba sbory pravidelně navštěvují a předávají si poznatky a zkušenosti nejen z hasebních zásahů,  ale i z běžného fungování dobrovolných hasičských sborů.  

O velice přátelských vztazích svědčí např. skutečnost, že po ničivých povodních v roce 2002 byla starostou města Essenu ve spolupráci s tamějšími hasiči uspořádán veřejná sbírka na pomoc obětem této přírodní katastrofy. Dalším přispěním belgických přátel naší obci bylo darování staršího výjezdového vozidla Mercedes v roce 2005. Toto vozidlo oddaně sloužilo v zásahové jednotce obce Hradištko až do konce roku 2016 a posléze bylo předáno do užívání SDH Třebsín.